حضور پرتعداد مسئولان و هنرمندان در بیمارستان

مهربانان برای سلامتی مرتضی دعا کنید