شماره 8 ماهنامه خــاطـره

شماره 8 ماهنامه علمی،فرهنگی،هنری خــاطـره

(مصاحبه با علی تکتا،علیرضا فرد واحسان انوری )

مدیر مسئول:شهاب نصیری نیا ، سردبیر ارشد:هیمن بااوشی

سردبیر اجرایی: نیما مرادی ، دبیر تحریریه: بهار حکیم نژاد

دبیر بخش ترانه:مهدیه عرب و مهشاد عرب

(شماره شهریور ماه)

1x1.trans