فتاح فتحی به نام سخته بزودی

بزودی آهنگ بینظیر و شنیدنی فتاح فتحی به نام سخته