قطعه ی ماندگارِ” گلابتون” از ساخته های زنده یاد ” استاد رحیم فتحعلی زاده”

قطعه ی ماندگارِ” گلابتون” از ساخته های زنده یاد ” استاد رحیم فتحعلی زاده”

تنظیم  : آقای مهران غضنفری