کنسرت روزبه نعمت اللهي براي حمايت از کودکان سرطاني

درکنسرت «فصل پنجم» که با همراهي يک ارکستر بزرگ برگزار مي شود تعدادي از