گفت و گو با یانی آهنگساز معروف

گفت و گو با یانی آهنگساز معروفی که احتمالا به ایران می آید:
عاشق اجرا در ایران هستم

1x1.trans