موضوع : دانلود آهنگ جدید نمایش : 732,301 ۲۶ مرداد ۱۳۹۲
دانلود آهنگ جديد امید جهان عروس خانم

دانلود آهنگ جديد و بسیار زیبای و شاد امید جهان به نام عروس خانم
تنظیم، شعر و ملودی: علی نیا

eynak  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

webserv  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

pol  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

king  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

king  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

Net Gostar  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

……………………………………………………………………………………………………..

MP3 – 320

Omid Jahan – Aroos Khanoom

MP3 – 128

Omid Jahan – Aroos Khanoom

OGG – 64

Omid Jahan – Aroos Khanoom

……………………………………………………………………………………………………..

led  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

musicbox  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

eynakzan  دانلود آهنگ جدید مهدی حسن زاده دلبستگی

پخش آنلاين تهران موزيک

دانلود آهنگ با کيفيت 320

Download Mp3 320

دانلود آهنگ با کيفيت 128

Download Mp3 128

دانلود آهنگ با کيفيت 64

Download Ogg 64

نظر شما در مورد اين اثر هنري چيست ؟ در انتهاي صفحه درج کنيد لطفا متن ترانه را در قسمت نظرات برای ما بنویسید

کد پخش آنلاين اين آهنگ در وبلاگ ها

لینک کوتاه مطلب : https://mytehranmusic.com/?p=25358

حتما مشاهده کنید

برچسب ها

ارسال نظر

۱۴ نظر
gir nade در جمعه , ۱ شهریور ۱۳۹۲ گفته :

فقط زددددددددددددددددددددددددد

gir nade در جمعه , ۱ شهریور ۱۳۹۲ گفته :

يعني ببين تركوند zed baziبا اهنگ obiاصلا خاك كرد پيشرو با اون اهنگاي زاخارش

yaser در پنج شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

gir nade در جمعه , ۱ شهریور ۱۳۹۲ گفته :

دقيقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

moh3n در پنج شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)

محمد در پنج شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:

farzane در سه شنبه , ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

عاااااااااااااااااااااااااااااالی بود امید جووووووووووون :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :victory: :victory: :victory:

mojtaba mj در دوشنبه , ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:

sajjad در شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی بود امید جان. :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
ایشالا خودم یه روز عروسیم دعوتت کنم افتخاری بخونی 8-) ;-) :-*

mostafa در شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

damet garm dash faghat shad mikhuni khosham miad azat liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :yes: :yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:yes:

$ در شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

هلــ :yes: :yes: :yes: :yes: :yes:

::.. Erfan ..:: در شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

یعنی امیــــد جون عاشقــــم اینم که آهنگ های شاد میخونــــی ..
خوشم میــــاد اونایی که میگن شاد نخون واست مهم نیستن :))
ایــــــــولا..
مثل همیشـــــه شاد و پر انرژی بـــــــود . لـــــــذت بـــــــــردم

anas در شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

یعنی ترکونده یعنی ترکونده.
بگیر بابا تو رو …
اینم که دلش واسه یه عروسی لک زده.بیچاره عقده ای شده. :no: :no: :no: :no: :no:

arash در شنبه , ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

:-* :-* :-* :-* yaaaaaaaaaaaaaniiii teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer kooooondeee faghaaaaaaaaaaaaaaat omiiide jahaaaaaaaaaaaaan