Hasan Alizadeh – New’s

در حضور معاونت هنری ارشاد و سایر مقامات کشوری؛
رئیس جمهور از استاد حسین علیزاده تقدیر کرد