Kianoosh Saeedi

درگــذشــت نـابهنگــام همــکار و هنــرمـــند از دســـت رفتـــه

کـــیانوش ســـعیدی ، را به جامعه ی هنرمندان تسلیت عرض مینماییم.

تیــم تــهران مــوزیـــک