نواي راک در برج آزادي

گروه «پيکلاويه» که پس از چند سال فعاليت حرفه اي به تازگي موفق به دريافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد شده است نخستين اجراي رسمي خود را به برج آزادي مي برد.